2336

 

 

ويژگيهاي افزودنيهاي پروتئيني مجاز به آرد

 

 

 

چاپ سوم


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد افزودني پروتئيني مجاز به آرد

 

رئيس

استاد دانشكده كشاورزي

دكتر در علوم كشاورزي

سعادت لاجوردي-ناصر

 

اعضاء

كارشناس بهداري استان تهران

دكتر داروساز

بزرگ‏زاد-حبيب‏الله

كارشناس اداره كل نظارت بر مواد خوراكي

دكتر داروساز

شاهرخي-نوبهار

 

دبير

كارشناس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مهندس كشاورزي

همايوني-همايون


فهرست مطالب

 

استاندارد ويژگيهاي افزودنيهاي پروتئيني مجاز به آرد

هدف

دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

افزودنيهاي پروتئيني مجاز بايد با جدول ويژگيهاي شماره 1 مطابقت نمايد

ناپذيرفتنيها

ويژگيهاي شيميائي آرد كنجاله غني كننده پروتئيني ( مطابق جدول شماره 2)

نمونه برداري

بسته بندي و علامتگذاري


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد افزودنيهاي پروتئيني مجاز به آرد كه بوسيله كميسيون فني صنايع غذائي تهيه و تدوين شده و در كميته نهائي مادر صنايع فوق مورد تائيد قرار گرفته و در سي و يكمين جلسه كميته ملي صنايع مواد غذائي مورخ 61/2/26 تصويب گرديد . پس از تائيد شوراي عالي استاندارد و باستناد ماده يك ( قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349) بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم و يا در فواصل معين مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي‏المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استاندارد و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از منبع زير تهيه گرديد .

 1- استاندارد هندوستان شماره 3137

 

1- Indian standidard 3137 

 

استاندارد ويژگيهاي افزودنيهاي پروتئيني مجاز به آرد

  1- هدف

 هدف از تهيه و تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي فرآورده‏هائي است كه جهت غني كردن و بهبود پروتئين و كيفيت آرد گندم و نان حاصله بكار مي‏رود .

 براي تحقيق منظور فوق از دو دسته عمده بهبود دهنده و غني كننده به شرح زير استفاده مي‏شود .

 الف : مواد شيميائي - ( خارج از دامنه كاربرد اين استاندارد است .)

 ب - آرد كنجاله دانه‏هاي روغني خوراكي .

 ج - گلوتن : در مورد افزودن اين فرآورده مطابق استاندارد نان ماشيني عمل شود .

  2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل فرآورده‏هائي است كه به آرد گندم جهت بهبود كيفيت پروتئيني آن اضافه مي‏شود و فقط شامل بند " ب " فوق مي‏باشد .

  3- تعاريف و اصطلاحات

 3-1- كنجاله : عبارتست از فرآورده‏اي كه پس از استخراج روغن از دانه روغني باقي مي‏ماند .

 3-2- رطوبت : ميزان آب موجود در كنجاله كه طبق شرايط خاص قابل اندازه‏گيري بوده و از حد مجاز تجاوز نمي‏نمايد .

 3-3- آفت : انواع حشرات و كنه‏هاي زنده ( در تمام مراحل زندگي ) و مرده در آرد كنجاله را گويند .

 3-4- آفت‏زدگي : وجود قطعات و بقاياي آفات و همچنين آثار ناشي از فعاليت آنها كه به صورت تغيير بو و رنگ آرد كنجاله ظاهر مي‏شود .

 3-5- خاكستر : باقيمانده‏اي از آرد كنجاله بر حسب درصد وزني آرد خشك پس از اينكه طبق روش تعيين خاكستر سوزانده شود .

 3-6- ابعاد آرد كنجاله : ريزي و درشتي ذرات آرد كنجاله را گويند .

 3-7- پروتئين تام : آنچه كه از حاصل ضرب ازت كل در 5/25 بدست آيد .

 3-8- فيبر خام : يكي از پلي‏ساكاريدهاي آرد كنجاله مي‏باشد كه در مقابل غلظت اسيد موثر در نشاسته دست نخورده باقي مي‏ماند .

 3-9- باقيمانده سموم آفت‏كش : ميزان سمي است كه پس از مبارزه با آفات در كنجاله باقي مي‏ماند .

 3-10- مواد سمي : الكالوئيدهاي موجود در برخي از دانه‏هاي روغني خوراكي كه باعث مسموميت انسان مي‏گردد .

  4- افزودنيهاي پروتئيني مجاز بايد با جدول ويژگيهاي شماره 1 مطابقت نمايد .

4-1- جدول شماره 1- ويژگيهاي عمومي تركيبات پروتئيني غني كننده آرد

  5- ناپذيرفتنيها

 عوامل زير درافزودنيهاي پروتئيني مجاز به آرد از ناپذيرفتنيهاست

 5-1- افلاتكسين : ميزان افلاتكسين در آرد كنجاله نبايد بيش از 30 ميكروگرم در كيلوگرم باشد .

 5-2- گسيپل : گسيپل تام آرد غني شده نبايد بيش از 0/15 درصد وزني باشد و يا مقدار گسيپل آزاد موجود در آرد كنجاله نبايد از 0/045 درصد وزني تجاوز كند .

 5-3- فعاليت اورآز : تغييرات pH آرد كنجاله نبايد بيش از 1/0 باشد .

 يادآوري : ميزان افلاتكسين را در آرد كنجاله بادام‏زميني و ميزان گسيپل را در آرد كنجاله پنبه دانه و ميزان فعاليت اورآز را در آرد كنجاله سويا اندازه‏گيري مي‏نمايند .

  6- ويژگيهاي شيميائي آرد كنجاله غني كننده پروتئيني ( مطابق جدول شماره 2)

 

  7- نمونه برداري

 7-1- ويژگيهاي عمومي نمونه برداري :

 در موقع تهيه و آماده كردن و نگهداري نمونه شرايط زير بايد در نظر گرفته شود .

 7-1-1- نمونه برداري بايستي در محيط خشك و عاري از گرد و غبار صورت گيرد .

 7-1-2- بامبو و ساير وسائل مورد استفاده در نمونه برداري بايد تميز و خشك باشد .

 7-1-3- نمونه بايد در ظرف شيشه‏اي تميز و خشك نگهداري و حجم ظرف متناسب با مظروف انتخاب گردد .

 7-1-4- نمونه در ظرفي نگهداري شود كه هوا در آن نفوذ ننمايد .

 كليه اطلاعات مربوط به نمونه برداري , شماره ساخت , نام سازنده و يا ساير اطلاعات مورد نياز روي ظرف برچسب شود .

 7-1-5- نمونه برداري بايد توسط فردي انجام شود كه مورد توافق طرفين ذينفع بوده و انجام آن در حضور نمايندگان آنها صورت گيرد .

 7-2- نحوه نمونه برداري :

 7-2-1- كليه بسته‏هاي يك محموله از يك ساخت بدست مي‏آيد يك بهر ناميده مي‏شود .

 7-2-2- عمل آزمون بايد روي يكايك بهرها صورت گيرد تا ويژگيهاي آنها مطابق مشخصات مورد نياز باشد .

 7-2-3- تعداد نمونه‏هائي كه از هر بهر برداشته مي‏شود تابعي از تعداد بسته‏هاي موجود در آن است و مطابق استانداردهاي متداول مي‏باشد .

 7-2-4- تهيه نمونه آزمايشگاهي : نمونه مورد بحث در بند 7-2-3 به سه قسمت به شرح زير تقسيم مي‏شود .

 7-2-4-1- نمونه انفرادي : نمونه مورد بحث در بند 7-2-3 را روي يك ورقه كاغذ خالي كرده و دقيقا مخلوط كنيد . به طريقه حذف اقطاري نمونه مذكور راپس از انجام عمليات به ميزان لازم 200 گرم برسانيد . از مقدار مذكور تقريبا 100 گرم انتخاب و به قسمت تقريبا مساوي تقسيم نمائيد هر قسمت اين عمل نمونه انفرادي خوانده مي‏شود , نمونه‏هاي انفرادي بايستي سريعا به ظروف خشك و تميز منتقل شده و درب آن محكم بسته شود و روي آن مشخصات ذكر شده در بند 7-1-4 نوشته و يا برچسب شود .

 نمونه‏هاي انفرادي بدست آمده در سه مجموعه گردآوري مي‏شوند كه يكي براي صاحب كالا , ديگري براي خريدار و سومي براي آزمايشگاه فرستاده مي‏شود .

 7-2-4-2 نمونه تركيبي : نمونه‏هاي موجود در يك مجموعه با يكديگر مخلوط شده و به طريق حذف اقطاري به ميزان 1200 گرم از آن انتخاب و به سه قسمت مساوي تقسيم و طبق بند بالا در ظرف نگهداري ريخته و براي خريدار , فروشنده و آزمايشگاه فرستاده شود .

 7-2-5- قابل ذكر است كه براي آزمايشگاه در دو گروه نمونه ( انفرادي و تركيبي ) ارسال مي‏شود نمونه‏هاي فوق بايد ممهور به مهر خريدار و فروشنده يا نمايندگان آنها و نمونه بردار باشد اين نمونه‏ها بايستي در مكان مناسب مورد توافق طرفين نگهداري شود .

 7-2-6- تعداد آزمون‏ها : آزمون‏ها براي تعيين ويژگيها بايد روي كليه نمونه‏هاي موجود در يك مجموعه نمونه انفرادي صورت گيرد و آزمونهائي كه معرف پايداري ويژگيهاست ( از قبيل آلودگي رطوبت خاكستر تام فيبر خام و خاكستر غير محلول در اسيد و λH) روي نمونه تركيبي انجام شود .

 نمونه‏اي از لحاظ ويژگيهاي مختلف قابل پذيرش و مناسب است كه مشخصات هر دو نمونه انفرادي و تركيبي را دارا باشد .

  8- بسته بندي و علامتگذاري

 8-1- فرآورده‏هاي حاوي پروتئيني كه به عنوان غني كننده به آرد گندم اضافه مي‏شود بايستي در بسته‏هاي تميز , بدون اثر بر روي فرآورده و  از جنس سلوفان كاغذ روغني و بطور كلي از مواد غير قابل نفوذ باشد .

 ماده بسته‏بندي بايد فرآورده را از تأثير هوا , رطوبت و آلودگيهاي ميكروبي محافظت نمايد . چنانچه فرآورده در قوطيهاي فلزي بسته بندي گردد لايه‏اي كه اثر مستقيم فلز را بر روي فرآورده خنثي كند لازم است .

 8-2- نشانه گذاري : نشانه گذاريهاي زير بايد روي بسته‏ها نوشته و يا برچسب شود .

 8-2-1- اطلاعات لازم در مورد تركيبات اصلي

 8-2-2- نام فرآورده و نام تجارتي آن

 8-2-3- نام و آدرس سازنده محصول

 8-2-4- شماره كد و ساخت

 8-2-5- وزن خالص

 8-2-6- شماره و مهر استاندارد

 8-2-7- شماره و تاريخ پروانه بهره ‏برداري و ساخت از وزارت بهداري

 يادآوري : ميزان مصرف آرد سويا و يا آرد ساير كنجاله‏ها در آرد گندم حداكثر 10 درصد مي‏باشد .

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

2336

 

 

SPECIFICATIONS FOR HIGH - PROTEIN MIXES FOR USE AS FOOD SUPPLEMENTS

 

 

 

Third Edition