3988

 

 

آئين كار نگهداري آرد گندم

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 


 

كميسيون آئين كار نگهداري آرد گندم

 

رئيس

پژوهشكده غله و نان

دكتراي كشاورزي

رجب زاده- ناصر

 

اعضاء

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دكتراي علوم

آگه- علي اكبر

پژوهشكده غله و نان

فوق ليسانس علوم و صنايع غذايي

بهنام مرادي-محمود

هسته خودكفائي تحقيقاتي صنايع آرد و نان

فوق ليسانس كشاورزي

سميعي- محمد

پژوهشكده غله و نان

دكتراي كشاورزي

علي- ابوالقاسم

سازمان حفظ نباتات

ليسانس گياه پزشكي

عليزاده-جهانگير

اداره كل آزمايشگاههاي كنترل دارو , غذا و تشخيص طبي

دكتراي تكنولوژي مواد غذايي

ملك زاده-محمدعلي

اداره كل نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي

فوق ليسانس بهداشت مواد غذايي

مولوي-فاطمه

 

دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فوق ليسانس تغذيه و بهداشت

تكميل نژاد- مريم


فهرست مطالب

 

آيين كار نگهداري آرد گندم

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

نگهداري آرد

اقدامات لازم جهت نگهداري آرد

آفات انباري

روش‏هاي مبارزه با آفات انباري

 


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 آئين كار نگهداري آرد گندم كه به وسيله كميسيون فني صنايع غلات تهيه و تدوين شده و در يكصد و هشتادمين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ 75/5/10 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان آئين كار رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , آئين كارهاي ايران در مواقع‏لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين آئين كارها برسد , در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به آئين كارهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين آئين كار سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين آئين كار و آئين كار كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين آئين كار با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 1- دكتر ناصر رجب زاده - تكنولوژي نان - انتشارات دانشگاه تهران سال 1368

 2- دكتر ناصر رجب زاده - تكنولوژي آماده سازي و نگهداري غلات انتشارات دانشگاه امام رضا ( ع ) 1375

 

3- Dy Walker

World food program

Food storage manual

 

4- Schneeweiss, R. and O.klose 1981

Technologie der industriellen Backwarenproduktion.

veb, Fachbuch erlag Leipzig

 

5-Ulrich Handt, Herbert Hensel, Max Jacobsohn 1977 Rohstofflehre  Backwaren.

 

آيين كار نگهداري آرد گندم

 0- مقدمه

 نگهداري آرد از جنبه‏هاي اقتصادي , بهداشتي , مسايل تكنولوژي و نانوايي حائز اهميت مي‏باشد . آرد در طي نگهداري دستخوش تغييراتي مي‏گردد . بدين منظور بايد اقدامات لازم به عمل آيد تا از صدمات احتمالي , خسارت و عواقب ناشي از آن جلوگيري گردد . در طول مدت نگهداري , در اثر فعاليت آنزيم ‏ها , اجزاء تشكيل دهنده آرد از جمله ليپيدها و پروتئين‏ها به ويژه گلوتن تغيير مي‏كند و مجموع اين تغييرات باعث رسيدن آرد مي‏شود كه در نتيجه كيفيت و عمل آوري خمير حاصل از آن بهبود مي‏يابد . در تابستان و در شرايط مناسب گلوتن آرد مي‏تواند در مدت 3-5 روز تغيير كرده و سفت شود كه در اين حالت آرد رسيده و آماده پخت مي‏گردد و اين تغييرات در زمستان حداقل بعد از 10 روز حاصل مي‏گردد . حرارت بالا در سيلوها موجب تسريع رسيدن آرد مي‏شود . همچنين در محيط هايي كه در آن تهويه به خوبي انجام مي‏گردد آرد زودتر مي‏رسد و چنانچه 2-3 متر مكعب هوا را با دماي 25 درجه سلسيوس به مدت 6 ساعت به هر تن آرد وارد كنيم آرد سريع‏تر خواهد رسيد . به طور كلي آرد تيره يا كامل را مي‏توان در شرايط معمولي حداكثر 10 روز و آرد روشن را 3-2 ماه نگهداري نمود . شرايط مناسب انبار كردن , رطوبت نسبي 65-60 درصد و دماي حداكثر 20 درجه سلسيوس و تهويه كافي مي‏باشد كه در اين صورت مي‏توان آرد تيره و يا كامل را حداكثر تا 1 ماه و آرد روشن را حداكثر تا 6 ماه نگهداري نمود . اصولا وزن آرد مي‏تواند در طي مدت نگهداري در اثر گرفتن و يا از دست دادن رطوبت افزايش و يا كاهش پيدا كند . اين افزايش يا كاهش بستگي به شرايط نگهداري , رطوبت نسبي هوا و درجه حرارت محيط دارد . همچنين در اثر تنفس نيز وزن آرد كاهش پيدا مي‏كند كه با توجه به شرايط نگهداري مي‏تواند 1 تا 2 درصد نوسان داشته باشد .

 1- هدف

 هدف از تدوين اين آيين كار معرفي محل‏هاي مختلف و شرايط نگهداري آرد به منظور حفظ كيفيت آن تا هنگام مصرف مي‏باشد .

 2- دامنه كاربرد

 اين آيين كار براي نگهداري آرد با استفاده از روش ‏هاي مناسب در واحدهاي توليدي صنعتي و صنفي كاربرد دارد .

 3- تعاريف و اصطلاحات

 در اين آيين كار واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي‏شود :

 3-1-  آرد گندم - عبارتست از گندم آسياب شده‏اي كه طي فرآيندهاي مختلف براي مصارف گوناگون تهيه مي‏شود .

 3-2- نگهداري - قرار دادن آرد در شرايطي است كه كيفيت آن در طول مدت مورد نظر كمترين تغيير نامطلوب را پيدا كند .

 3-3- محل‏هاي نگهداري - فضاهاي سرپوشيده مانند انواع انبارها و سيلوها است كه مي‏تواند در حجم‏هاي مختلف  و از مصالح گوناگون ساخته شود .

 3-4- انبار - عبارتست از فضاهاي سرپوشيده و محصور كه طبق مشخصات اصول فني استاندارد شماره 1819 ( مشخصات ساختماني انبار كالاهاي عادي ) ساخته شده است .

 3-5- سيلو - محلي براي نگهداري آرد است كه مي‏تواند در اشكال و حجم‏هاي مختلف و از مصالح گوناگون ساخته شود كه از چند كندو تشكيل مي‏گردد .

 3-6- كندو - معمولا مخزن استوانه‏اي يا چند ضلعي براي نگهداري آرد مي‏باشد .

 3-7- رسيدن آرد - عبارتست از مجموعه واكنش هايي كه موجب بهبود كيفيت آرد گردد .

 3-8- پالت 1- عبارتست از وسيله‏اي كه به منظور قرار دادن , نگهداري , جابجايي و حمل و نقل كالا مورداستفاده قرار مي‏گيرد .

 3-9- آرد كامل - آردي است كه شامل تمام قسمتهاي دانه گندم بوده و ميزان استخراج آن حداقل 97 درصد مي‏باشد .

 3-10- آرد تيره - آردي است كه شامل آندوسپرم , تمام يا قسمتي از پوسته باشد .

 3-11- آرد روشن - آردي است كه از قسمت اعظم آن آندوسپرم گندم تشكيل شده و ميزان استخراج  آن حداكثر 81 درصد مي‏باشد .

 

 4- نگهداري آرد

 4-1- نگهداري آرد به صورت فله در سيلو - در چند سال اخير از سيلوهاي مختلي به منظور نگهداري آرد استفاده مي‏شود . جنس آن مي‏تواند از فلزات مجاز , فولاد , آلياژ آلومينيوم PVC و  يا ساير مواد مقاوم و مجاز باشد . در اين روش چندين كندو مي‏تواند مجاور هم قرار گيرد . ظرفيت آن متناسب با حجم توليد بوده معمولا مجهز به سيستم هوادهي مي‏باشند . سيلوهاي فلزي بايد در داخل ساختمان نصب گردد و در غير اين صورت بايد ديواره بيروني آن در مقابل عوامل جوي ايزوله باشد .

 4-1-1- نگهداري آرد در سيلو داراي محاسن زير مي‏باشد :

 - آرد در شرايط بهداشتي  نگهداري مي‏شود

 - آرد به راحتي تهويه شده و حرارت و رطوبت آن كنترل مي‏گردد .

 - آرد داراي كيفيت مختلف را مي‏توان به راحتي از طريق سيلوهاي مختلف با هم مخلوط كرد و كيفيت آن را اصلاح نمود .

 - مراحل رسيدن آرد به راحتي كنترل مي‏گردد .

 - آرد بدون آلودگي به مدت طولاني از گزند حشرات و كنه‏ها مصون مي‏ماند و مورد حمله جوندگان نيز قرار نمي‏گيرد .

 - در صورت بروز خطر آلودگي , آرد راحت‏تر و مطمئن‏‏تر ضدعفوني مي‏گردد .

 4-2- نگهداري آرد به صورت كيسه در انبار - يكي از محل‏هاي نگهداري كيسه ‏هاي آرد انبار مي‏باشند . انبار نگهداري آرد بايد غير قابل نفوذ در مقابل رطوبت , حشرات , كنه ها و جوندگان بوده مجهز به در و پنجره و هواكش جهت تهويه طبيعي باشد . پنجره‏ها مجهز به توري سيمي و سايبان به منظور جلوگيري از تابش مستقيم پرتو خورشيد و نفوذ باران بوده و محل آن نزديك به سقف باشد . كف بايد از جنس مقاوم ساخته شود . انبار بايد مجهز به درهاي ورودي و خروجي مقابل هم باشد .

 4-2-1- قرار دادن پالت ها - ابتدا بايد پالت‏ها را به ترتيب و با فواصلي به صورت قطعه بندي قرار داد كه پس از چيدن كيسه‏ها كنترل و دسترسي به آنها به راحتي امكان‏پذير باشد . فواصل قطعات از يكديگر و از ديوار بايد حداقل 1 متر باشد .

 4-2-2- نحوه چيدن كيسه ها - با توجه به ارتفاع كيسه‏ها و عبور كاميون در راهروهاي اصلي كه معمولا با لرزش همراه است و همچنين وزن كيسه‏ها و امكان سر خوردن آن , كيسه‏ها بايد به نحوي چيده شود كه عرض و طول و ارتفاع قطعات چيده شده از 5*10*5 متر تجاوز نكند تا از هر گونه ريزش جلوگيري شود . روش‏هاي مناسب و متداول براي چيدن كيسه ‏ها به شرح زير مي‏باشد :

- روش طولي عرضي- در اين روش كيسه ها يك رديف طولي و رديف بعدي به شكل عرضي مانند شكل شماره 1 چيده ميشود.

- روش طولي  و عرضي (صليبي)- در اين روش يك لايه كيسه به شكل طولي و لايه بالاي آن به شكل عرضي چيده مي‏شود مانند شكل شماره 2

- روش عمودي - در اين روش كيسه‏ها به طور ايستاده در 2 الي 3 رديف روي هم  چيده مي‏شود . مانند شكل شماره .3

- روش موازي - به دو صورت انجام مي‏گيرد :

 الف - قرار گرفتن كيسه ها كاملا منطبق بر هم - اين روش در مواردي كاربرد دارد كه تعداد كيسه زياد نباشد ( حداكثر 4 رديف ) مانند شكل شماره .4

 ب - قرار گرفتن كيسه‏ها به طور موازي غير منطبق بر هم ( روش هرمي)- در اين روش كيسه‏هاي

 

 

 رديف بالا  بين فاصله دو كيسه زيرين قرار مي‏گيرد . مانند شكل شماره 5

 4-2-3- جنس كيسه ها - بايد مطابق استاندارد شماره 103 (ويژگيهاي آرد نانوايي) باشد .

 

 

 5- اقدامات لازم جهت نگهداري آرد

 براي جلوگيري از فساد آرد و پيشگيري از آسيب  حشرات و كنه‏ها بايد اقداماتي به شرح زير انجام داد :

 5-1- آرد قبل از ورود به انبار  و سيلو بايد مورد كنترل و آزمايش قرار گيرد .

 5-2- محيط كارخانه , كليه تجهيزات به ويژه مخازن آرد و لوله‏هاي حمل كننده مورد بازديد و بررسي روزانه قرار گيرد .

 5-3- محيط داخلي و خارجي كارخانه روزانه  و به طور مرتب تميز و گرد و غبار و پودر و پوسته و گوني‏هاي اضافي جمع آوري و از محيط خارج گردد .

 5-4- كيسه‏ها از نظر تاريخ توليد آرد , ورود به انبار , زمان بندي و به طور مرتب صفافي گردد . به طوري كه كنترل آنها به آساني ميسر گردد .

 5-5- هر چند روز يك بار (حداقل هفته‏اي يك بار) آزمايش‏هاي لازم را بر روي آردهاي ذخيره شده انجام داد و ابتدا آردهاي كهنه ( مانده ) و سپس آردهاي تازه را مورد مصرف قرار داد .

 5-6- از كيسه‏هاي آرد فقط يك بار استفاده گردد .

 5-7- رطوبت آرد و حرارت انبار و سيلو به طور مرتب اندازه‏گيري گردد . ضمنا بايد دقت نمود كه رطوبت آرد از 14 درصد تجاوز ننمايد در غير اين صورت بايد نسبت به هوادهي , دوران دادن و يا خشك نمودن آرد اقدام نمود .

 5-8- انبار و يا سيلوي آرد به طور مرتب و منظم تهويه گردد .

 5-9- انبار بايد مجهز به در و پنجره , توري و هواكش بوده و از نور كافي برخوردار باشد .

 5-10- انبار بايد غير قابل نفوذ در مقابل رطوبت , حرارت , حشرات , كنه‏ها و جوندگان بوده و محل آن در جايي باشد كه تغييرات رطوبت و درجه حرارت در حداقل ممكن باشد .

 5-11- انبار بايد به فاصله زماني معين با سموم مجاز كه ليست آنها توسط سازمان حفظ نباتات وزارت كشاورزي اعلام مي‏گردد سمپاشي و يا ضدعفوني گردد .

 6- آفات انباري

 در طي مدت نگهداري ممكن است آرد مورد حمله ميكروارگانيسم‏ها , كنه‏ها و جوندگان قرار گيرد .

 6-1- ميكروارگانيسم‏ها - ميكروارگانيسم‏هاي آرد اغلب از طريق گندم وارد آرد مي‏شود . تعداد آنها بستگي به مدت زمان ذخيره غلات و شرايط نگهداري آرد دارد . برخي از باكتري و قارچ‏ها باعث تغييرات بيوشيميايي در آرد شده و آن را تخمير مي‏كنند و باعث به وجود آمدن اسيدهاي آلي و مواد گازي در آرد مي‏گردند . آرد مي‏تواند به قارچ آلوده شود كه روي طعم و بوي آرد تاثير فراواني گذاشته و ايجاد فساد كند . شدت فساد پذيري به درجه حرارت و رطوبت بستگي دارد .PH مناسب براي رشد اغلب قارچها 6-4 مي‏باشد . با توجه به شرايط و تاثير عوامل ذكر شده بايد نكات مندرج در بند 5 رعايت و رطوبت و حرارت به طور مرتب كنترل و تنظيم گردد .

 6-2- حشرات و كنه ها - حشرات و كنه‏ها نه تنها سبب كاهش وزن آرد شده بلكه از نظر كيفي و بهداشتي نيز خطراتي را به وجود مي‏آورند . برخي از آنها مواد مضري چون متيل كينون 2, اتيل كينون 3, بنزوكينون 4 و متوكسي كينون5 توليد مي‏كنند كه اين مواد سرطان زا  بوده و يا موجب اختلالات و بيماريهاي گوارشي در انسان مي‏گردد و برخي از آنها بوي نامطبوع ايجاد مي‏كند . مهم‏ترين آنها سخت بال پوشان انباري , شپشه آرد وكنه‏ها هستند كه اهم آنها عبارتند از : كنه آرد6, كرم آرد7, پروانه آرد8  و شپشه آرد. (10)(9) ضمنا شرايط رشد و تكثير حشرات و كنه‏ها كه باعث آلودگي آرد مي‏شوند مطابق جدول شماره 1 مي‏باشد .

 6-3- جوندگان - در ميان جوندگان موش‏ها از نظر ميزان خسارتي كه به آرد وارد مي‏نمايند از اهميت ويژه‏اي برخوردارند . موش‏ها در سيلو و انباري‏هاي آرد نفوذ كرده و با تغذيه از آرد باعث كاهش وزن و از بين بردن محصول ذخيره شده مي‏گردند . همچنين با ادرار و فضله خود به كيفيت آرد صدمه مي‏زنند . لاشه آنها نيز موجب عدم قابليت مصرف آرد مي‏گردد . موش‏ها در انتقال بسياري از بيماري‏ها از جمله طاعون , يرقان هموراژيك 11دخالت دارند و از طريق تماس با مواد غذايي مي‏توانند بسياري از ميكروبها را به انسان انتقال دهند .

  7- روش‏هاي مبارزه با آفات انباري

 منظور از مبارزه با آفات انباري در درجه اول از بين بردن آفات و در درجات بعد جلوگيري از رشد آفات و محدود ساختن فعاليت آنها در طول نگهداري آرد مي‏باشد . براي اين منظور از روش‏هاي مبارزه فيزيكي , مكانيكي و شيميايي استفاده مي‏شود .

 7-1- روش‏هاي فيزيكي و مكانيكي - شامل تغيير دما ( سرما و گرما) ، تله‏هاي مكانيكي , تله‏هاي آغشته به چسب , دستگاه‏هاي مكش , الك كردن , هوادهي , چرخ دادن و استفاده از باد شديد مي‏باشد .

 يادآوري - روش پرتودهي در برخي از كشورها كاربرد داشته لكن با توجه به اثرات سويي كه ممكن است ايجاد نمايد توصيه نمي‏گردد .

 7-2- روش‏هاي شيميايي - سموم شيميايي مجاز مي‏تواند به صورتهاي مختلف در سيلو و انبارها طبق آخرين دستور العمل ‏هاي سازمان حفظ نباتات مورد استفاده قرار رگيرد . در صورت استفاده از سموم گازي ( فوميگاسيون ) ميتوان از استاندارد شماره 2493 ( آيين كار ضدعفوني غلات ) بهره گرفت .

 

 

 

 

 

1-palet

2-Methyl quinone

3-Ehtyl quinone

4-Benzo quinone

5-Methoxy quinone

6-Acarus siro

7-Tenebrio molitor

8- kuehniella Ephestia

9-  Tribolium comfusum

10-Tribolium castaneum

11-Hemoragie


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

3988

 

 

CODE OF PRACTICE OF STORAGE OF WHEAT FLOUR

 

 

 

First Edition