2670

 

 

آئين كار ضد عفوني آرد

 

 

 

چاپ اول


موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.


 

تهيه كننده

كميسيون استاندارد آئين كار ضدعفوني آرد

 

رئيس

محقق بازنشسته موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي و مشاور فني موسسه استاندارد

دكتر در علوم - شره‏شناسي

آگه - علي اكبر

 

اعضاء

كارشناس سازمان حفظ نباتات

مهندس كشاورزي

اباذريان – بيژن

كارشناس پژوهشكده غلات

فوق ليسانس حشره‏شناسي

آزاد – ناصر

كارشناس سموم سازمان حفظ نباتات

مهندس كشاورزي

حائري – ناهيد

رئيس اداره دفع آفات انباري سازمان حفظ نباتات

مهندس كشاورزي

شريف - محمود

پژوهنده موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي

فوق ليسانس كشاورزي

طاهري -محمدصادق

 

دبير

كارشناس مسئول بخش كشاورزي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ليسانس زيست‏شناسي

حربي – كتايون


فهرست مطالب

 

مقدمه

پيشگيري

روش مبارزه مكانيكي

روش مبارزه فيزيكي

آئين كار ضدعفوني آرد

هدف

تعريف

دامنه كاربرد

فوميگانها

مواد و لوازم كار

احتياطها

طرز عمل ( فوميگاسيون )

كمكهاي اوليه

تنفس مصنوعي

روش عمل


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

 استاندارد آئين كار ضدعفوني آرد كه بوسيله كميسيون فني ضدعفوني مواد غذائي و محصولات كشاورزي تهيه و تدوين شده و در پنجاه و يكمين كميته ملي استاندارد فرآورده‏هاي كشاورزي و غذائي مورخ 65/2/20 مورد تائيد قرار گرفته اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

 الف - منابع فارسي

 1 ـ  استاندارد ملي ايران بشماره 2339 - آئين كار ضدعفوني خشكبار و حبوبات از انتشارات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .

 2 ـ استاندارد ملي ايران بشماره 2493 - آئين كار ضدعفوني غلات از انتشارات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .

 3 ـ دكتر علي اكبر آگه - سال 1344 آفات انباري از انتشارات وزارت كشاورزي .

 4 ـ دكتر علي اكبر آگه - سال 1345 فهرست آفات انباري ايران از انتشارات وزارت كشاورزي .

 5 ـ دكتر حسين سپاسگزاريان - سال 1357 آفات انباري و طرق مبارزه با آنها از انتشارات دانشگاه تهران .

 6 ـ دكتر نورالدين شايسته - بررسي امكان استفاده از گاز فسفين در كارخانه‏هاي آرد سمينار صنايع آرد و محصولات جانبي آذرماه .1363

 ب : منابع خارجي

1)   FAO 1961, 1969, manual of fumigation for insect control

2)   FAO 1984, international plant quarantine treatment manual (plant production and protection paper 50)

3)   Metcalf C. L. and flint, W.P 1973 destructive and useful insect their habits and control

4)   Christensen, C. M. 1974 storage of cereal grains and their products UNIV Minnesota

5)   Sinha R. N. and muir W. E. 1973 grain storage part of a system

6)   Tresh hold limit values (T. L. V.) 1986 American conference of governmental and industrial higenists (ACGIH)

 

 

 

 

 

  مقدمه

 نظر به اهميت آفات انباري و نقشي كه از لحاظ اقتصادي و بهداشتي دارند حتي‏الامكان ميبايست نهايت سعي و كوشش بعمل آيد تا محصولات به اين آفات مبتلا نشوند بخصوص در مورد آرد كه در صورت آلوده شدن به آفات انباري كيفيت آن بنحو غيرقابل اصلاحي تنزل پيدا خواهد كرد . بدين جهت ضرورت دارد روشهاي مناسب و اقدامات اساسي بمنظور پيشگيري در سيلوها , انبارها , كارخانجات ارد و صنايع وابسته بمرحله عمل گذارده شود تا بتوان با اجراي اين عمليات مانع آلودگي آرد به آفات شده و از لزوم عمليات مبارزه شيميائي جلوگيري نمود از طرف ديگر چون در اكثر موارد مبارزه شيميائي از نظر اقتصادي هزينه زيادي در بر دارد و ضمنا در صورت كمترين بي دقتي براي عمل كننده و مصرف كننده محصولات ضدعفوني شده نيز خالي از خطر نخواهد بود بنابراين چنانچه از عمليات پيشگيري و يا مبارزه مكانيكي و فيزيكي بشرح زير استفاده شود نتايج رضايت بخش حاصل و اين اقدامات اغلب آسانتر و با صرفه‏تر از مبارزه شيميائي خواهد بود .

  1 ـ پيشگيري

 اصولا پيشگيري از حمله و خسارت آفات انباري بايد بصورت يك عمل مستمر و دائمي انجام شود بدين لحاظ ميبايست اقدامات لازم از زمان برداشت محصول تا ذخيره كردن مقدماتي , حمل و نقل , تبديل , بسته‏بندي , نگاهداري و مصرف نهائي ادامه يابد . در مورد پيشگيري رعايت نكات زير حائز اهميت است :

 - بمنظور انبار نمودن كالاي سالم , محصولات قبل از ورود به انبار سيلو و كارخانجات آرد مورد كنترل و معاينه قرار گيرند .

 - همه روزه كليه محصولات موجود و وارده به انبار سيلو و كارخانه بررسي و بازديد شود .

 - برنامه نظافت و پاكسازي محيط انبار , سيلو و كارخانجات آرد بطور مستمر انجام و گرد و غبار و پودر و پوسته و ساير مواد غذائي پراكنده كه محل‏هاي مناسبي براي تغذيه و توليد مثل آفات انباري ميباشند مرتبا جمع‏آوري و از محيط خارج گردد .

 - اصول صحيح چيدن كيسه‏هاي آرد در انبار و كارخانجات آرد رعايت و فاصله كالا با ديوار و بين رديف‏ها كاملا حفظ گردد بطوريكه عبور و مرور و عمليات كنترل , نظافت , و ضدعفوني بنحو مطلوب امكان‏پذير باشد .

 - آردها از نظر تاريخ توليد و ورود به انبار زمان بندي شده و در موقع مصرف آردهاي قديمي زودتر از آردهاي جديد از انبار خارج گردد و حتي‏المقدور روشي اتخاذ گردد كه از انبار نمودن ارد بمدت طولاني خودداري شود .

 - جدار داخلي ماشين آلات كارخانجات آرد و جدار داخلي انبارها و كندوها پس از هر بار تخليه مورد بازديد قرار گيرد و چنانچه باقيمانده آرد به جدار ديوارها چسبيده باشد نسبت به رفع آن اقدام شود .

 - نظر به اينكه بالا رفتن حرارت و رطوبت در انبارها و كارخانجات آرد , شرايط را براي افزايش فعاليت آفات انباري و نشو و نماي قارچها مساعد مي‏سازد بايستي در كنترل روزانه انبارها در اين زمينه دقت گردد .

 و در صورت لزوم با در نظر گرفتن رطوبت و حرارت محيط خارج با انجام تهويه و عمليات دوران و جابجائي نسبت به كاهش درجه حرارت و درصد رطوبت اقدام شود .

 - هر بار كه انبار يا كارخانه آرد از محصول خالي مي‏شود بعد از نظافت كامل , كليه سطوح انبار و كارخانه با حشره كش‏هاي مجاز و توصيه شده بطور منظم سمپاشي و تا خشك شدن كامل سطوح و رفع اثر سوء حشره كش از ريختن محصول و تماس مستقيم آن با قسمت‏هاي سمپاشي شده خودداري گردد .

 

  2 ـ روش مبارزه مكانيكي

 در اين روش از دستگاههاي مكنده , الك , باددادن و ماشين‏هاي مخصوص استفاده ميشود .

 جاروبرقي يكي از دستگاههاي مكنده است كه براي جمع‏آوري حشرات و بقاياي مواد غذائي از شكاف ديوارها كف انبارها و خلل و فرج ماشين آلات كارخانجات آرد مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

 ميتوان با استفاده از الك‏هاي مخصوص تا حدي نسبت به جداسازي آفات انباري از آرد اقدام نمود . همچنين بوسيله هواكش‏ها و دستگاههاي تهويه  كمپرسورها در كارخانجات و انبارها ميتوان آفات انباري را از محصول جدا نموده و يا از بين برد و اخيرا ماشين‏هاي مخصوص ساخته شده كه بوسيله انها ميتوان حشرات , كنه‏ها و حتي تخم آنها را در داخل آرد و در اثر ضربات مكانيكي ماشين از بين برد .

  3 ـ روش مبارزه فيزيكي

 در اين روش با استفاده از گرما و سرما و يا تابش با آفات انباري مبارزه مي‏گردد . بهره‏گيري از گرما و سرما بطور طبيعي و يا مصنوعي امكان‏پذير است . گاهي اوقات با باز گذاشتن درها و پنجره‏هاي انبار يا كارخانه در روزهاي سرد زمستان ميتوان از فعاليت آفات انباري و اشاعه آلودگي جلوگيري و يا آن را تقليل داد .

  آئين كار ضدعفوني آرد

  1 ـ هدف

 هدف از تدوين اين آئين كار تعيين روشهاي فوميگاسيون ( ضدعفوني ) 1 بمنظور دفع آفات انباري 2 آرد و توقف خسارت آنها توام با رعايت شرايط ايمني ميباشد .

  2 ـ تعريف

 فوميگاسيون بطور عام عبارت است از بكار بردن دودها , گازها و بخارات مختلف براي منظورهاي معين و در اين آئين كار مقصود بكار بردن فوميگان‏هاي 3 حشره كش جهت دفع آفات انباري زنده موجود در آرد در هر يك از مراحل مختلف نشو و نما ميباشد .

  3 ـ دامنه كاربرد

 روشهاي تعيين شده در اين آئين كار از نظر انواع آرد , گونه‏هاي آفات , فوميگان‏ها ( سموم مورد مصرف ) و شرايط فوميگاسيون به مواردي كه در زير بيان ميشود محدود ميباشد .

 3 ـ 1 ـ انواع آرد : انواع ارد مورد نظر در اين آئين كار در درجه اول آردهاي استحصال شده از انواع گندم براي مصارف مختلف ( نان , بيسكويت , كيك , ماكاروني و نظاير ان ) ميباشد ولي روشهاي تعيين شده در مورد آرد اقلام ديگر غلات نيز ميتواند بطور مشابه مورد استفاده قرار گيرد .

 3 ـ 2 ـ گونه‏هاي آفات :

 گونه‏هاي مهم حشرات و كنه‏هاي آرد كه تاكنون در ايران مشاهده شده عبارتند از :

 1 ـ شيشه آرد                .Tribolium confusum Duv -1

 2 ـ شيشه آرد                .Tribolium castaneum Herbst -2

 3 ـ                         .Latheticus oryzae waterh -3

 4 ـ شيشه دندانه دار         .Oryzaephilus surinamensis L -4

 5 ـ شيشه دندانه دار         .Oryzaephilus mercator Fauv -5

 6 ـ پروانه آرد              .Anagasta kuehniella zell -6

 7 ـ كنه آرد                 .Acarus siro L -7

 علاوه بر گونه‏هاي فوق الذكر تعداد زيادي از حشرات و كنه‏ها هستند كه از مواد غذائي مختلف و از جمله آرد نيز تغذيه كرده و گاهي تعدادشان در كارخانجات آرد انبارهاي آرد و فرآورده‏هاي آن به حدي ميرسد كه ضرورتا بايد بمنظور جلوگيري از خسارت و يا رعايت جنبه‏هاي بهداشتي اقداماتي بعمل آورد . فهرست اين قبيل حشرات و كنه‏ها در پيوست شماره 1 آمده است .

 3 ـ 3 ـ سموم مورد مصرف ( فوميگان‏ها ):

 فوميگان هائي كه عليه آفات انباري مصرف مي‏شوند متعدد ميباشند ولي فوميگان‏هاي توصيه شده در اين آئين كار كه در حال حاضر بيشتر در ايران مصرف دارند شامل متيل برومايد و فسفين ميباشد .

 3 ـ 4 ـ شرايط فوميگاسيون :

 شرايط فوميگاسيون در اين آئين كار از نظر فشار , حرارت , محل و مدت زمان فوميگاسيون و رطوبت براي هر يك از سموم بطور جداگانه شرح داده خواهد شد .

  4 ـ فوميگانها

 4 ـ 1 ـ متيل برومايد :

 متيل برومايد 4 يا برومورد و متيل يا برومومتان بفرمول شيميائي CH3Br در تحت فشار مايع بيرنگي است كه بعلت نقطه غليان پائين آن باساني در شرايط عادي بخار ميشود .

 در غلظت‏هاي معمولي فوميگاسيون بي بو است ولي در غلظت‏هاي زياد بوي شيرين نامطبوع و تهوع آوري دارد .

 ( گاهي تا مقدار 2 درصد كلروپيكرين كه گاز اشك آوري است براي توجه افراد و جلوگيري از ورود به محوطه فوميگاسيون به متيل برومايد اضافه مي‏كنند .)

 خواص فيزيكي آن بشرح زير است :

 - نقطه غليان 3/6 درجه سانتيگراد .

 - نقطه انجماد منهاي 93 درجه سانتيگراد .

 - وزن مولكولي 94/94

 - چگالي نسبي گاز به هوا در مقابل هوا 3/27 در صفر درجه سانتيگراد

 - چگالي مايع در صفر درجه سانتيگراد 1/732 در مقايسه با آب مقطر 4 درجه سانتيگراد

 - قابليت انحلال در آب : 1/34 گرم در 100 ميلي ليتر در 25 درجه سانتيگراد

 - گرماي نهان تبخير : 61/52 كالري براي هر گرم

 غير قابل احتراق بوده و حلال قوي مواد آلي بخصوص لاستيك طبيعي است .

 مايع ان با آلومينيوم واكنش ايجاد كرده و تركيب خالص ان بر روي فلزات خاصيت خورندگي ندارند .

 درجه خلوص تجارتي 99/4 درصد بوده و در سيلندرهاي فولادي از 20 تا حداكثر 816 كيلوگرمي و همچنين قوطيهاي يك پوندي (453 گرمي ) و آمپولهاي تا 20 ميلي ليتري عرضه شود .

 متيل برومايد بدليل سرعت و عمق نفوذ بداخل كالاها در شرايط آتمسفري پراكنده شدن سريع پس از خاتمه عمل و كمي و قابليت انحلال در آب جزو فوميگانهاي عمومي خوب ميباشد . عدم قابليت احتراق اين گاز تامين وسائل ضد حريق را منتفي و پائين بودن نقطه غليان آن فوميگاسيون را در حرارتهاي كم مقدور مي‏سازد .

 4 ـ 2 ـ فسفين :

 فسفين 5 يا هيدروژن فسفره , يا اسيد فسفيدريك بفرمول شيميائي PH3

 گازي است فوق العاده سمي و قابل احتراق و با بوي تند شبيه سير يا كاربيد كه خواص فيزيكي ان بشرح زير ميباشد:

 - نقطه غليان منهاي 87/4 درجه سانتيگراد .

 - نقطه انجماد منهاي 136/5 درجه سانتيگراد .

 - وزن مولكولي 34/04

 - چگالي نسبي گاز به هوا 1/170 در صفر درجه سانتيگراد

 - چگالي مايع نسبت به آب 0/747 در منهاي 90 درجه سانتيگراد

 - گرماي نهان تبخير : 102/6 كالري براي هر گرم

 كمترين مقدار قابل انفجار 1/79 درصد برحسب حجم در هوا ميباشد .

 بمقدار كم در آب محلول است ( قابليت انحلال در آب 26 ميلي ليتر گاز در 100 ميلي ليتر آب ميباشد .)

 گاز فسفين از تجزيه فسفور آلومينيوم در مجاورت رطوبت هوا بدست مي‏آيد .

 در حال حاضر اين فوميگان بيشتر بصورت متراكم و مخلوط با كاربامات آمونيم و يا پارافين جامد بشكل قرص‏هاي 3 گرمي تهيه و در لوله‏هاي مسي , بيست و ده تائي بفروش مي‏رسد كه از هر قرص 3 گرمي يك گرم گاز فسفين توليد مي‏گردد .

 اين فوميگان همچنين به شكل حبه (Pettet) 0/6 گرمي و يا در بسته‏بنديهاي كاغذي حاوي 24 گرم فسفور آلومينيوم نيز تهيه و عرضه ميشود كه از هر حبه 0/6 گرمي 0/2 گرم و از هر بسته كاغذي 24 گرمي 11 گرم گاز فسفين ايجاد مي‏گردد .

  5 ـ مواد و لوازم كار

 5 ـ 1 ـ مواد و لوازم كار مورد نياز جهت فوميگاسيون با متيل برومايد بشرح زير مي‏باشد :

 5 ـ 1 ـ 1 ـ گاز متيل برومايد در بسته‏بنديهاي متناسب با حجم كار

 5 ـ 1 ـ 2 ـ لوله‏هاي مسي , برنجي , فولادي , پلاستيكي ( با دوراهي , سه راهي , و چهار راهي متناسب با لوله‏ها ) و رابطين كپسول و لوله‏ها

 5 ـ 1 ـ 3 ـ ظروف تبخير

 5 ـ 1 ـ 4 ـ چراغهاي مخصوص ( الكلي , نفتي , گازي ) جهت تشخيص نشت گاز

 5 ـ 1 ـ 5 ـ ظروف محتوي آب گرم

 5 ـ 1 ـ 6 ـ منبع يا وسيله مولد حرارت

 5 ـ 1 ـ 7 ـ اپليكاتور مخصوص جهت باز كردن قوطي‏هاي محتوي گاز

 5 ـ 1 ـ 8 ـ چادر پلاستيكي يا تارپولين و يا هر نوع پوشش غيرقابل نفوذ مناسب

 5 ـ 1 ـ 9 ـ كيسه‏هاي شني

 5 ـ 1 ـ 10 ترازو

 5 ـ 1 ـ 11 ـ پمپ‏هاي مكنده و گردش دهنده هوا كه با برق و يا باطري كار ميكند .

 5 ـ 1 ـ 12 ـ ماسك از نوعي كه داراي لوله‏هاي تنفسي قابل اتصال به قوطيهاي فيلتر 6 مخصوص جذب سم باشد .

 5 ـ 1 ـ 13- قوطيهاي فيلتر مخصوص جذب سم متيل برومايد ( براي هر نوع گاز فوميگان فيلترهاي مخصوص با مواد شيميائي بخصوص كه جاذب ان سم خواهد بود وجود دارد .)

 5 ـ 1 ـ 14 ـ علائم آگاهي دهنده خطر

 5 ـ 1 ـ 15 ـ پنكه

 5 ـ 1 ـ 16 ـ لباس كار مناسب

 5 ـ 1 ـ 17 ـ وسائل كمك‏هاي اوليه

 5 ـ 1 ـ 18 ـ نوار چسب

 5 ـ 1 ـ 19 ـ ميزان الحراره

 5 ـ 2 ـ لوازم مورد نياز جهت فوميگاسيون با فسفين بشرح زير ميباشند :

 5 ـ 2 ـ 1 ـ قرص يا حبه و يا كيسه‏هاي محتوي فسفور آلومينيوم مولد گاز فسفين در بسته بنديهاي متناسب با حجم كار

 5 ـ 2 ـ 2 ـ ماسك ( طبق بند 5-1-12)

 5 ـ 2 ـ 3 ـ قوطيهاي فيلتر مخصوص جذب سم فسفين ( طبق بند 5-1-12)

 5 ـ 2 ـ 4 ـ دستكش

 5 ـ 2 ـ 5 ـ  چادر پلاستيكي يا تارپولين و يا هر نوع پوشش غيرقابل نفوذ مناسب

 5 ـ 2 ـ 6 ـ لوله‏هاي مصرف مخصوص رديابي و تشخيص مقادير كم گاز فسفين در هوا به هنگام تهويه

 5 ـ 2 ـ 7 ـ علائم آگاهي دهنده خطر

 5 ـ 2 ـ 8 ـ لباس كار مناسب

 5 ـ 2 ـ 9 ـ وسائل كمك‏هاي اوليه

  6 ـ احتياطها

 6 ـ 1 ـ احتياط كلي : مواردي كه قبل از شروع فوميگاسيون و در طول مدت ان صرفنظر از نوع فوميگاني كه مصرف ميشود بايستي رعايت گردد بشرح زير ميباشد :

 6 ـ 1 ـ 1 ـ كنترل عدم حضور و تردد انسان در محل فوميگاسيون و اطراف محل فوميگاسيون در طول مدت عمل تا پايان عمل تهويه .

 6 ـ 1 ـ 2 ـ كنترل عدم حضور حيوانات اهلي در محل فوميگاسيون و در صورت وجود انتقال آنها به محل امن

 6 ـ 1 ـ 3 ـ نصب علائم آگاهي دهنده خطر براي جلوگيري از ورود اشخاص به محوطه فوميگاسيون در حول و حوش محل فوميگاسيون و بر روي تمام در و پنجره‏هاي ورود و خروج قبل از شروع عمل و حفظ آن تا پايان عمل تهويه

 6 ـ 1 ـ 4 ـ بازديد كليه وسائل و لوازم مورد استفاده براي فوميگاسيون و حصول اطمينان از سالم بودن آنها

 6 ـ 1 ـ 5 ـ در دسترس داشتن جعبه وسائل كمكهاي اوليه برحسب نوع فوميگان يا فوميگانهاي مورد مصرف

 6 ـ 2 ـ احتياطات خاص متيل برومايد :

 علاوه بر احتياطات كلي فوق احتياطاتي كه در موقع عمل با متيل برومايد بايد رعايت شود بشرح زير ميباشد :

 6 ـ 2 ـ 1 ـ عدم توقف در محيطي با غلظتهاي مختلف متيل برومايد بيش از مدتهاي ذكر شده در جدول زير

 6 ـ 2 ـ 2 ـ استفاده از ماسك و قوطي فيلتر مربوطه در صورت ضرورت توقف بيش از چند دقيقه در غلظت‏هاي بيش از 100 قسمت در ميليون

 6 ـ 2 ـ 3 ـ توجه به محدود بودن ظرفيت مخزن هر قوطي و يادداشت غلظت‏ها و مدتهائيكه در هر غلظت از آن استفاده شده و تعويض بموقع آن .

 6 ـ 2 ـ 4 ـ عدم توقف طولاني در غلظت‏هاي بالا حتي با استفاده از ماسك و فيلتر بمنظور جلوگيري از مسموميت احتمالي از طريق پوست .

 6 ـ 2 ـ 5 ـ اعمال دقت كافي براي جلوگيري از ريختن و پاشيدن گازمايع روي لباس و كفش و پوششهاي چرمي و لاستيكي و پوست بدن .

 6 ـ 2 ـ 6 ـ در آوردن فوري لباسها و پوششهائي كه گاز مايع روي آن ريخته است و استحمام فوري و تعويض لباسها

 6 ـ 2 ـ 7 ـ شستشوي فوري قسمتهائي از بدن كه با گاز مايع با پوششهاي آغشته به آن مايع تماس پيدا كرده با آب كافي و صابون .

 6 ـ 2 ـ 8 ـ در معرض هوا قرار دادن پوششهاي آغشته به گاز مايع و عدم استفاده مجدد از آنها مگر پس از اطمينان كافي از تبخير كامل گاز بخصوص در مورد كفش و چكمه چرمي و لاستيكي

 6 ـ 2 ـ 9 ـ عدم استفاده از دستكش هنگام كار با متيل برومايد

 توضيح : حداكثر غلظتي كه از متيل برومايد در هوا كه توقف در ان براي انسان ايجاد مسمويت نمي‏كند 5 قسمت در ميليون است .

 از آزمايشهائي كه روي حيوانات بعمل امده و حوادثي كه طي فوميگاسيون براي اشخاص عمل كننده اتفاق افتاده اين تجربه حاصل شده است كه اگر انسان همه روزه طي كار ناچارا در غلظت‏هاي بين از 15 تا 100 قسمت در ميليون قرار بگيرد بزودي دچار مسموميت شده و علائم بصورت اختلالات عصبي در او ظاهر خواهد شد .

 چند ساعت توقف روزانه در غلظت‏هاي بين 100 تا 400 قسمت در ميليون موجب مسمويت شديد و حتي مرگ مي‏شود . باين لحاظ در صورت توقف در محل‏هاي فوميگاسيون استفاده از ماسك با فيلتر مخصوص ضروري است .

 اين فيلترها داراي مخازني هستند كه محتوي مواد شيميائي بخصوص بوده كه گاز متيل برومايد را هنگام عبور جذب مي‏نمايد ظرفيت هر مخزن ثابت است و مدت استفاده آن بر حسب غلظت گاز درهوا و سرعت تنفس كننده متفاوت ميباشد . حداكثر مدتي كه از يك مخزن استاندارد در غلظت‏هاي مختلف گاز ميتوان استفاده نمود به شرح زير است :

 

داكثر مدت استفاده از مخزن فيلتر برحسب دقيقه

غلظت يا مقدار گاز برحسب گرم در متر مكعب

60 دقيقه

تا 16

30 دقيقه

بيش از 16 تا 32

20 دقيقه

بيش از 32 تا 48

15 دقيقه

بيش از 48 تا 64

 

 در محاسبه مدت مصرف مخازن مزبور بايد هميشه مرز اطمينان را منظور داشت تا از خطرات احتمالي نامطلوب پيشگيري شود ضمنا بايد توجه داشت كه در غلظت‏هاي بيش از 60 گرم در متر مكعب نمي‏توان به حسن عمل مخازن مزبور اعتماد نمود . البته در يك فوميگاسيون صحيح احتمال قرار گرفتن اشخاص عمل كننده در غلظت‏هاي زياد ناچيز است در موقع تهويه نيز اگر پس از باز كردن درها و پنجره‏ها و بكار انداختن هواكش با ماسك وارد محوطه فوميگاسيون شوند بعلت كم شدن سريع غلظت ابتدائي خطر جدي در بين نخواهد بود .

 6 ـ 3 ـ احتياطات خاص فسفين :

 علاوه بر احتياطات كلي مندرج در بند 6-1 احتياطاتي كه در موقع عمل با فسفين بايد رعايت شود بشرح زير ميباشد :

 6 ـ 3 ـ 1 ـ باز كردن ظروف لوله‏ها و قوطيهاي حاوي قرص و حبه‏هاي فسفين بايد در هواي آزاد و يا اطاقهائي كه در و پنجره‏هاي آن باز باشد انجام گيرد .

 6 ـ 3 ـ 2 ـ قرصها و حبه‏هاي موجود در قوطيها لوله و ظروفي كه درب آن باز شده بايد تماما بمصرف برسد .

 6 ـ 3 ـ 3 ـ در صورتيكه عمل قرص و حبه‏گذاري با دست انجام مي‏گيرد بايد براي جلوگيري از تماس مستقيم قرص‏ها و حبه‏ها با دست از دستكش استفاده شود .

 6 ـ 3 ـ 4 ـ در موقع كار بايد از خوردن , آشاميدن و استعمال دخانيات پرهيز كرد .

 6 ـ 3 ـ 5 ـ پس از خاتمه قرص و حبه گذاري با دست بايد دستكشها را خارج كرده و دست و صورت را با آب و صابون شستشو نمود .

 6 ـ 3 ـ 6 ـ در موقع نقل و انتقال كالاي ضدعفوني شده براي اجتناب از استنشاق هواي آلوده به گرد و غبار كه احتمالا ممكنست حاوي ذرات تجزيه نشده قرص و حبه‏هاي سمي باشد بايد از ماسكهاي مخصوص ضد گرد و غبار استفاده نمود .

 توضيح : حداكثر غلظت فسفين در هوا كه توقف در ان براي انسان ايجاد مسموميت نميكند 0/18 ميلي گرم در متر مكعب هوا تعيين شده است ولي در بعضي از كشورها غلظت تا 0/54 ميلي گرم در متر مكعب هوا را نيز بي‏خطر دانسته‏اند . خوشبختانه اين گاز در غلظت‏هاي بيشتر از 0/02 قسمت در ميليون (0/02P.P.M) با بوي تند خود آگاهي دهنده از وجود گاز ميباشد .

  7 ـ طرز عمل ( فوميگاسيون )

 7 ـ 1 ـ نحوه عمل فوميگاسيون با متيل برومايد :

 در مورد آرد معمولا عمل فوميگاسيون بيشتر در فشار معمولي انجام مي‏گردد .

 اگر چه ممكنست آرد را در داخل واگنهاي قطار و يا در كاميون ( در زير چادرهاي غيرقابل نفوذ گاز ) نيز ضدعفوني كرد ولي بدليل مشكلاتي كه اين امر در بردارد انجام ان به جزء در موارد ضروري توصيه نميشود و بهتر است محموله قبل از بار شدن و يا پس از تخليه ضدعفوني گردد .

 قبل از شرح هر يك از موارد فوق اقداماتيكه در طي عمل فوميگاسيون با متيل برومايد بايستي انجام شود ذيلا بيان مي‏گردند .

 الف - محاسبه مقدار گاز مورد لزوم (Dose)

 بطور كلي عواملي كه در فوميگاسيون موثرند عبارتند از نوع كالا , گونه‏هاي حشرات و مراحل رشد آنها , حرارت و تا حدود جزئي رطوبت و وضع ساختماني انبار

 در فوميگاسيون مقدار گاز مورد لزوم بر مبناي حاصل ضرب غلظت در مدت در واحد حجم محاسبه مي‏گردد .

 علاوه بر عوامل فوق الذكر در محاسبه مقدار فوميگان مورد نياز شرايط ديگر نيز بايستي مورد نظر قرار گيرد . مقدار فوميگاني كه حاصلضرب مورد نظر را بدست ميدهد تابعي است از :

 - مدتي كه براي فوميگاسيون در نظر گرفته شده است .

 - مقدار گازي كه در نتيجه فرار گاز بخارج و يا بهر نحو ديگري از بين ميرود .

 - مقدار گازي كه جذب كالا ميشود .

 - نحوه انتشار گاز و سرعت نفوذ و يكنواختي ان در كليه قسمتهاي كالا

 در مواردي كه كالا قسمتي از حجم انبار را اشغال نمايد ميتوان آنرا با استفاده از پوشش‏هاي غيرقابل نفوذ گاز پوشانده و مقدار دزرابر اساس حجم يا وزن كالاي زير پوشش محاسبه نمود . در صورتيكه بخواهيد تمام فضاي انبار را فوميگه نمائيد دز لازم را براساس فضاي خالي انبار و حجم اشغال شده توسط كالا و يا وزن آن محاسبه نمائيد . حداقل مقدار گاز لازم در شرايط آزمايشگاهي براي حشراتي كه حساسيت بيشتر و يا تحمل كمتري دارند برحسب درجه حرارت در بيست و چهار ساعت مدت فوميگاسيون بشرح زير ميباشد :

 

حداقل مقدار گاز لازم برحسب گرم در متر مكعب

درجه حرارت

8/5

10 درجه سانتيگراد

7/5

15 درجه سانتيگراد

6/3

20 درجه سانتيگراد

4/2

25 درجه سانتيگراد

3

30 درجه سانتيگراد

 دزهاي مذكور براي فضائي است كه كاملا مسدود بوده و هيچگونه امكان فرار گاز وجود نداشته باشد دز لازم را هميشه بايد طوري حساب كرد كه قدرت مقابله با بدترين شرايط موجود را داشته باشد تا نتيجه عمل از هر جهت مورد اطمينان باشد براي مثال : وقتي حجم عمليات كم باشد و فضاي مورد فوميگاسيون از 60 متر مكعب تجاوز نكند ( مثلا يك اطاق 3*4*5 متر يا كوچكتر ) بايد بيست گرم گاز براي هر متر مكعب در نظر گرفت . در صورت وجود حشرات مقاوم و نامساعد بودن ساير شرايط ميتوان مقدار گاز را حداكثر تا 60 گرم براي هر متر مكعب و مدت فوميگاسيون را تا 60 ساعت افزايش داد .

 ب - طرز اندازه‏گيري و تخليه مقدار گاز حساب شده :

 اگر مقدار گازي كه طبق محاسبه انجام شده بايستي وارد فضاي فوميگاسيون شود مساوي گاز موجود در سيلندرها نباشد ( صرفنظر از قوطي‏هاي فلزي و يا آمپولها ) بدو طريق ميتوان قسمتي از گاز موجود در سيلندرها را اندازه‏گيري و خارج نمود .

 طريق اول توزين سيلندر را برروي ترازوهائي كه براي اينكار تهيه شده قرار داده و با تقليل وزن كه در نتيجه خروج گاز حاصل ميشود پس از آنكه مقدار گاز مورد نظر خارج شد شير سيلندر را مي‏بندند .

 طريق دوم اندازه‏گيري حجمي : ابتدا گاز مايع را وارد ظرف شيشه‏اي مدرجي مي‏نمايند كه با يك لوله شيردار به سيلندر و با لوله شيردار ديگري به لوله‏هاي متصل به محفظه فوميگاسيون وصل شده است . پس از آنكه حجم مايع با احتساب وزن مخصوص ان به اندازه لازم رسيد شير سيلندر را بسته و سپس شير مربوط به لوله‏هاي فوميگاسيون را باز مي‏كنند حجم هر كيلوگرم گاز مايع 577/36 سانتيمتر مكعب است .

 در مواردي كه هوا سرد باشد براي سرعت بيشتر خروج گاز لوله‏هاي انتقال گاز متصل به محفظه فوميگاسيون را بايد به نحوي گرم كرد .

 طرز تخليه قوطيهاي فلزي

 براي خروج گاز از اين قوطيها وسيله مخصوصي بنام اپليگاتور وجود دارد كه جدار بدنه را سوراخ كرده و گاز را در لوله مخصوصي از قسمت سوراخ شده بخارج هدايت مي‏كند اين قوطيها براي فوميگاسيون‏هاي كوچك كاملا مناسب است زيرا دز مورد لزوم را بصورت تعداد قوطيهائي كه بايد باز شود به آساني ميتوان حساب كرد و عمل نمود . در مورد اين قوطيها بايد توجه داشت كه وقتي باز شد بايد تمام گاز آن خالي شود زيرا قابل بستن مجدد نيست . خروج متيل برومايد بصورت گاز باعث سرد شدن مايع آن شده و در هواي سرد ممكنست ضرورتا قوطي را براي سرعت بيشتر خروج گاز در ظروف آبيكه حرارت آن از 77 درجه سانتيگراد بيشتر نباشد قرار داد .

 طرز تخليه آمپولهاي شيشه‏اي

 اين قبيل آمپولها كه توسط بعضي از سازندگان تهيه ميشود براي فوميگاسيون كالاي موجود در محفظه‏هاي كوچك از قبيل بشكه و نظاير آن مناسب است و كافي است آمپول را در ظرف مورد نظر شكسته و ظرف را مسدود كنيم .

 ج - گرم كردن گاز

 خروج و تبخير متيل برومايد از ظروف محتوي ان توام با سرد شدن و جذب حرارت از محيط مجاور مي‏باشد هر چه لوله هاي ناقل گاز طويلتر و محل فوميگاسيون از منبع گاز دورتر باشد احتمال سرد شدن و تقليل سرعت تبخير بيشتر است باين لحاظ براي سرعت عمل فوميگاسيون لازم است گاز را در مسير عبور خود گرم كرد براي حصول اين منظور طرق مختلفي وجود دارد كه ساده ترين آنها قرار دادن لوله هاي ناقل در قسمتي از مسير خود در ظروف محتوي آب گرم است استفاده از لوله هاي طويل ( تا حدود 15 متر ) كه در حجم كوچكي تا شده باشد اكثرا متداول است اين لوله هاي تا شده در ظرفي كه محتوي آب گرم است قرار دارد و براي گرم كردن آب از هر نوع وسيله مولد حرارت اعم از چراغهاي گازي , نفتي و يا جريان الكتريسته ميتوان استفاده كرد . ولي هيچوقت نبايد لوله ها را در معرض مستقيم شعله يا سيمهاي سرخ شده در نتيجه عبور برق قرار داد گاهي براي تبخير گاز ابتدا آنرا وارد ظروف مسدود مسطحي ميكنند و سپس گاز تبخير شده را به وسيله لوله بفضاي فوميگاسيون منتقل مي كنند بايد توجه داشت كه عمق گاز مايع در اين ظروف نبايد از 10 تا 12 ميليمتر تجاوز كند به اين ترتيب انتشار گاز يكنواخت ميشود و مخصوصا اگر پنكه‏اي براي بهم زدن هواي موجود در فضاي فوميگاسيون وجود داشته باشد بمراتب بهتر است .

 در هواي سرد كه حرارت آن كمتر از 15 درجه سانتيگراد باشد ميتوان ظروف را بهر نحوي كه مقدور باشد گرم كرد .

 طريق ديگر كه بدون احتياج به گرم كردن گاز در مسير عبور آن مي‏باشد اين است كه در انتهاي لوله‏هاي خروجي گاز در محفظه فوميگاسيون ظروف مسطحي ( نظير بشقاب , سيني و غيره ) قرار داد تا در صورتيكه قسمتي از گاز بصورت مايع از انتهاي لوله خارج شود در داخل ان ظروف بريزد و با جذب حرارت از محيط مجاور بتدريج تبخير گردد .

 يادآوري : چون متيل برومايد در مجاورت شعله يا حرارت زياد تجزيه شده و توليد اسيد بروميدريك مي‏نمايد و اين ماده فلزات را ميخورد بايد احتياط كرد كه در فضاي مورد عمل هيچ نوع شعله و وسائل حرارتي الكتريكي نباشد هر چه حرارت و رطوبت زيادتر باشد اثر اسيد بروميدريك حاصله شديدتر خواهد بود .

 د - طرز تشخيص نشت گاز و نقاط تراوش آن در محل فوميگاسيون

 طرق متعددي براي تشخيص و اندازه گيري مقدار متيل برومايد موجود در هواي اطراف محل فوميگاسيون وجود دارد كه ساده ترين آنها كه مورد استفاده است بكار بردن چراغهاي مخصوصي است كه رنگ شعله آن برحسب غلظت گاز تغيير ميكند .

 وقتي تركيبات آلي در مجاورت دهانه اين چراغ سوخته و يا تجزيه شوند رنگ شعله آن تغيير ميكند و ميزان اين تغيير بنوع و غلظت ماده آلي بستگي دارد .

 سوخت اين چراغها برحسب ساختمان آن متفاوت بوده و ممكنست نفت معمولي الكل صنعتي , استيلن , يا گاز پروپان باشد .

 حساسيت چراغهائيكه الكل يا نفت مي‏سوزانند از انواع ديگر بيشتر است ولي سهولت عمل چراغهاي پروپاني كه احتياج به گرم كردن اوليه ندارد زيادتر ميباشد .

 هيچيك از اين چراغها مقدار دقيق گاز را معلوم نميكند ولي حدود تقريبي و نقاط نشت گاز را ميتوان با آن مشخص كرد .

 تغيير رنگ شعله در غلظت هاي مختلف گاز بشرح زير ميباشد :

 

 تغييرات رنگ شعله

 مقدار گاز برحسب قسمت در ميليون

  ـــــــــــــــــ

 صفر

 رنگ سبز خيلي كمرنگ در لبه شعله ( مجاور حلقه خروجي )

 10

 رنگ سبز روشن در حاشيه شعله

 20 

 رنگ سبز روشن در حاشيه شعله

 30

 رنگ سبز معمولي

 100

 رنگ سبز با حاشيه آبي

 200

 رنگ سبز متمايل به آبي

 500

 رنگ آبي

 1000

 

 طرز كار با چراغ و نگاهداري آن :

 طرز كار به اين ترتيب است كه ابتدا چراغ را طبق دستورالعملي كه معمولا ضميمه چراغ مي‏باشد روشن نموده و در صورتي كه لوله مكيدن هوا به آن متصل نباشد آن را وصل كرده و سر آزاد ان را در اطراف محموله فوميگاسيون و نقاط مشكوك به فرار گاز قرار داده پس از چند ثانيه در صورتي كه رنگ شعله تغيير كرد نسبت به مسدود نمودن نقاط نشت گاز بايد اقدام نمود .

 براي استفاده صحيح از چراغ و اطمينان از تغييرات رنگ حاصله بايستي نكات زير را در نظر گرفته و رعايت نمود .

 - حلقه مسي چراغ را بايد هميشه تميز نگاهداشت و الا ممكنست در غياب متيل برومايد هم رنگ شعله سبز باشد .

 - شعله را بايد طوري تنظيم كرد كه از تمام دهانه حلقه خارج شود و نه فقط از دور آن چنين شعله‏اي در هواي بدون گرد و خاك و بدون گاز تقريبا بيرنگ بوده و در حدود حلقه غيرمرئي است .

 - بمحض آنكه حلقه مسي خراب يا اكسيد شود بايد آنرا تعويض نمود .

 در محيط فوميگاسيون نبايد گازهاي الي هالوژنه ديگري از قبيل فرئون (Freon) و غيره وجود داشته باشد زيرا باعث تغيير رنگ شعله و استنباط غلط ميشود .

 - از بكار بردن چراغ در محيطهائيكه گاز نفت و بنزين يا ساير گازهاي قابل احتراق وجود داشته باشد بايد خودداري نمود .

 يادآوري - در موقع كنترل نشت گاز استفاده از ماسك ضروري است .

 ه - تهويه :

 اين مرحله در موقعي است كه عمل فوميگاسيون پايان گرفته و بايستي نسبت به تهويه كالا محوطه فوميگاسيون اقدام نمود . اين عمل در مورد اطاقهاي ثابت فوميگاسيون كه مجهز به ونتيلاتور تخليه هوا ميباشد با باز كردن دريچه‏هاي ورود هوا و بكار انداختن هواكش انجام مي‏گيرد كه باين ترتيب هو از يكطرف وارد و همراه گاز از طرف ديگر خارج ميشود .

 در مورد اطاقها و محفظه‏هائي كه هيچگونه تسهيلات قبلي ندارند عمل تهويه با باز كردن در و پنجره‏ها و باز گذاشتن آنها بمدت لازم ( حداقل 24 ساعت ) انجام مي‏شود .

 مدت تهويه بطور متوسط سه شبانه روز ميباشد .

 در مورد فوميگاسيون زير چادر عمل تهويه با برداشتن چادر انجام مي‏پذيرد . لازم به تذكر است كه در مراحل تهويه استفاده از ماسك توصيه ميشود و همچنين در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد كه قبل از انجام كامل عمل تهويه به محوطه‏هاي فوميگاسيون وارد شوند استفاده از ماسك ضروري است براي اطمينان بيشتر از كامل شدن عمل تهويه ميتوان از چراغهاي ذكر شده در بند ( ج ) استفاده نمود .

 با توجه به موارد ذكر شده در فوق كه در طي فوميگاسيون مورد عمل واقع مي‏شوند در ذيل روش فوميگاسيون آرد با متيل برومايد شرح داده ميشود :

 معمولا آرد بصورت بسته‏بندي شده در كيسه نگهداري ميشود كه برحسب انكه كيسه‏ها در انبار بصورت منظم و يا غير منظم چيده شده است باشند نحوه عمل بشرح زير است :

 7 ـ 1 ـ 1 ـ چنانچه در انبار كيسه‏هاي آرد با رعايت اصول انبارداري ( از نظر رديف بندي , فاصله كيسه‏ها با ديوار با كف زمين و از سقف و يا قرار دادن پالت‏هاي چوبي در زير كيسه‏ها و رعايت فاصله كومه‏ها (Stacks) از يكديگر و يا راهروهاي بين رديف‏هاي كيسه‏هاي انبار شده ) چيده شده باشند در اين حالت فوميگاسيون از نظر سرعت نفوذ گاز و اثر آن بهتر و صحيح‏تر انجام مي‏پذيرد .

 در چنين انبارهائي كه كيسه‏ها بطور منظم چيده شده اگر تمامي كومه‏ها آلوده باشد و حجم اشغال شده بيش از نصف فضاي انبار باشد ناچار بايد تمام انبار را ضدعفوني نمود جهت انجام اين كار بايستي سوراخ‏ها و منافذ ديوارها و سقف و كف اطاق يا انبار را كه باعث فرار گاز ميشود با گچ يا سيمان و يا مواد مشابه ان مسدود كرد و نيز حاشيه شيشه‏ها و درها و پنجره‏ها را ( به استثنأ يك در كه در خاتمه عمل لوله گذاري بايستي مسدود گردد ) با نوار چسب عريض كاملا مسدود نمود و چنانچه شيشه‏اي شكسته باشد بايد شيشه تعويض گردد . پس از انجام اعمال فوق تعداد دهانه‏هاي خروجي گاز را به تناسب طول و عرض انبار محاسبه و عمل لوله‏گذاري را با قرار دادن دوراهي , سه راهي , چهار راهي در فواصل مناسب انجام داد .

 در صورتيكه گاز را در موقع شروع فوميگاسيون گرم نكنند بايستي در زير دهانه‏هاي خروجي گاز ظروف مسطح قرار داده شود . پس از خاتمه عمل لوله گذاري و خروج از انبار آخرين درب را نيز مسدود كرده و مقدار گاز محاسبه شده را بداخل انبار وارد نموده و پس از تخليه گاز بوسيله چراغهاي مخصوصي نقاط مشكوك فرار گاز را كنترل نموده و در صورت مشاهده فرار گاز , نقطه يا نقاط مورد نظر را مسدود و در صورتيكه فرار گاز بمقدار قابل ملاحظه‏اي باشد بايستي مجددا مقدرا گاز لازم را بداخل فضاي مورد فوميگاسيون وارد نمود .

 لازم به تذكر است كه در موقع فوميگاسيون رعايت تمام مقررات مندرج در بند 6 از جمله گذاشتن علائم خطر در حول و حوش و اطراف انبار ضروري است . پس از انجام عمل فوميگاسيون عمل تهويه را بايد با باز كردن درها و پنجره‏ها انجام داد . و در اين مرحله استفاده از ماسك ضروري است .

 چنانچه فقط يك يا چند كومه آلوده باشد ميتوان با استفاده از چادرهاي مخصوص غيرقابل نفوذ گاز همان يك يا چند قسمت آلوده را ضدعفوني نمود . براي اينكار با رعايت احتياطات لازم و گذراندن علائم اعلام خطر عمل لوله گذاري را طبق آنچه كه در بالا بيان شد انجام داده و سپس روي كومه‏هاي آلوده را با چادر مخصوص پوشانده و اطراف چادر را براي جلوگيري از فرار گاز با كيسه‏هاي شني و يا خاك نرم كاملا مسدود نمود و پس از انجام اعمال مقدماتي مقدار گاز را متناسب با حجم آرد در زير چادر وارد نموده و پس از تخليه گاز با چراغهاي مخصوصي نشت گاز را در اطراف چادر بايستي كنترل نمود . پس از خاتمه مدت عمل فوميگاسيون مرحله تهويه با برداشتن چادر انجام مي‏پذيرد .

 7 ـ 1 ـ 2 ـ در مواردي كه كيسه‏هاي آرد بطور نامنظم روي هم انباشته شده باشند براي انجام عمل ضدعفوني بايستي از دستگاههاي گردش دهنده گاز جهت توزيع يكنواخت و يكسان گاز متيل برومايد استفاده نمود و يا به ناچار بايد مقدار گاز را متناسب با وضعيت افزايش داد .

 در اين موارد بايد تمامي كيسه‏هاي آرد ضدعفوني شوند كه اين عمل را با توجه به صرفه اقتصادي هم ميتوان در زير چادرهاي غيرقابل نفوذ گاز انجام داد و هم ميتوان تمامي انبار را ( بخصوص در مواردي كه ديوار انبار و يا سقف آن نيز پناهگاه حشرات شده باشد ) طبق آنچه كه در بند الف گفته شد ضدعفوني نمود .

 با توجه به اينكه گونه حشره درجه حرارت و مدت فوميگاسيون از عوامل موثر در محاسبه مقدار گاز لازم در عمل فوميگاسيون ميباشند مقدار متوسط گاز متيل برومايد لازم براي مرگ و مير حشرات انباري آرد برحسب درجه حرارت و مدت فوميگاسيون بشرح زير مي‏باشد .

 تذكر : موادي كه متيل برومايد روي آنها اثر مي‏گذارد بايستي حتي المقدور در معرض فوميگاسيون قرار نگيرند ذيلا اسامي بعضي از اين مواد براي احتراز از عوارض نامطلوب ذكر ميشود .

 البته در صورت لزوم ممكنست ابتدا آزمايش مقدماتي بعمل آورده و در صورتيكه علائم نامطلوبي پيدا نشود به فوميگاسيون اقدام نمود :

 1 ـ نمكهاي يددار كه با هيپوسولفيت سديم تثبيت شده باشد .

 2 ـ نمك طعام سنگي و املاحي كه در تغذيه حيوانات اهلي و يا در طبخ غذا بكار ميرود .

 3 ـ بعضي از پودرهاي رختشوئي

 4 ـ اسفنج‏هاي لاستيكي حمام

 5 ـ اسفنج‏هاي لاستيكي كه در بالش , كوسن و تشك وجود دارد و يا بصورت دمپائي بكار ميرود .

 6 ـ بالشهاي پردار

 7 ـ مهرهاي لاستيكي و نظاير آن

 8 ـ محصولات چرمي بخصوص آنها كه با تركيبات گوگردي دباغي شده باشند .

 9 ـ لوازم پشمي بخصوص آنقره‏اي

 10 ـ ابريشم مصنوعي و منسوجات ديگر كه در تهيه آنها بي‏سولفورد و كربن بكار رفته است .

 11 ـ بلوكهائيكه از كك و يا مخلوط كك و سيمان ساخته شده باشد .

 12 ـ ذغال چوب نه تنها آلوده ميشود بلكه مقدار زيادي گاز جذب كرده و غلظت آنرا كم مي‏كند با توجه به موارد فوق چنانچه در اطاق و يا انباري كه فوميگاسيون در آن انجام ميشود مواد فوق‏الذكر وجود داشته باشد بايستي قبل از عمل فوميگاسيون آنها را به جاي ديگري انتقال داد .

 7 ـ 2 ـ نحوه عمل فوميگاسيون با فسفين :

 7 ـ 2 ـ 1 ـ چنانچه در انبار كيسه‏هاي آرد با رعايت اصول انبارداري از نظر رديف بندي , فاصله كيسه‏ها از ديوار و سقف و با قرار دادن پالتهاي چوبي در زير كيسه‏ها و رعايت فاصله كومه‏ها (Stacks) از يكديگر چيده شده باشند نحوه فوميگاسيون با فسفين بشرح زير ميباشد :

 7 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ در صورتيكه يك يا چند كومه دچار آلودگي باشد و تراكم آلودگي بحدي باشد كه فوميگاسيون آن كومه‏ها را ايجاب نمايد بايستي مقدار گاز لازم براي هر كومه را برحسب حجم اشغال شده و يا وزن كيسه‏هاي محتوي آرد محاسبه نموده و قرص‏ها يا حبه‏هاي محاسبه شده فسفين را درون ظروف يا پوشش‏هاي قابل نفوذ مناسب از قبيل سيني , بشقاب , پارچه , دستمال و يا كاغذ قرار داده و ظروف يا پوشش‏هاي محتوي قرص‏ها و يا حبه را در نقاط مختلف كومه‏ها در بين كيسه‏ها و روي كيسه‏ها و در قسمتها و گوشه كنارهاي مختلف در فواصل معين و تقريبا مساوي از هم قرار داد و حتي الامكان سعي شود تعداد قرص‏ها و يا حبه‏ها در ظروف و يا پوشش‏ها بيك نسبت باشد سپس روي كومه‏ها را با پوشش‏هاي غيرقابل نفوذ گاز پوشانده و اطراف آن را نيز بايستي با استفاده از كيسه‏ها شني و نظاير آن مسدود نمود تا از فرار گاز جلوگيري بعمل آيد .

 نظر به اينكه گاز فسفين داراي بوي خاص و مشخص است وسائلي براي تشخيص فرار گاز مورد نياز نمي‏باشد و بوي خاص ان خود نشان دهنده فرار گاز خواهد بود . پس از اتمام مدت عمل فوميگاسيون عمل تهويه را ميتوان با برداشتن چادر و باز كردن درها و پنجره‏ها انجام داد . سپس ظروف و يا پوشش‏هاي محتوي باقيمانده سم تجزيه شده را برداشته و باقيمانده را بطرز مناسبي ( از قبيل مدفون ساختن زير خاك و نظاير آن ) معدوم نمود .

 7 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ در صورتيكه كليه كومه‏هاي چيده شده آلوده باشد با توجه به ضرورت امر و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي ميتوان تمامي انبار را همراه با آرد آلوده ضدعفوني كرد ( بخصوص در مواردي كه ديوار انبار و يا سقف ان نيز پناهگاه حشرات شده باشد ) و چنانچه ضدعفوني تمامي انبار الزامي نباشد ميتوان فقط محصول آلوده را در زير پوشش‏هاي غيرقابل نفوذ گاز قرار داد . و طبق انچه كه در بند (7-2-1-1) گفته شد عمل ضدعفوني را انجام داد .

 7 ـ 2 ـ 2 ـ در مواردي كه كيسه‏هاي آرد در انبار بطور نامنظم روي يكديگر چيده شده باشد و اصول انبارداري رعايت نشده باشد در صورت مشاهده آلودگي بايستي تمامي كيسه‏ها ضدعفوني شود در اين حالت چنانچه حجم كل كالا قسمت كمي از انبار ( كمتر از نصف انبار ) را اشغال نموده باشد و ضمنا گوشه و كناره‏ها و سطوح مختلف داخل انبار نيز آلودگي نداشته باشد ميتوان با توجه به شرايط فوميگاسيون مقدار سم مورد نياز را محاسبه نموده و پس از عمليات سم گذاري در فواصل و سطوح مختلف كيسه‏ها روي آنها را با پوشش‏هاي غيرقابل نفوذ گاز پوشانده و عمل ضدعفوني را طبق آنچه كه در بند الف بيان شد انجام داد .

 در صورتيكه حجم آرد انبار شده بيش از نصف حجم انبار باشد بهتر است نسبت به ضدعفوني تمامي انبار اقدام نمود مخصوصا اگر حشرات سطوح داخلي انبار را نيز پناهگاه خود كرده باشد .

 لازم به تذكر است كه در حين عمل فوميگاسيون با فسفين رعايت كليه مقررات و احتياطات مندرج در بند 6 از جمله گذاشتن علائم اعلام خطر ضروري است .

 با توجه به اينكه كالاي مورد فوميگاسيون گونه حشرات , درجه حرارت و مدت فوميگاسيون از عوامل موثر در محاسبه مقدار گاز لازم در عمل فوميگاسيون ميباشند مقدار متوسط گاز فسفين كه ميتواند در اكثر موارد مرگ و مير كامل حشرات و آفات آرد را موجب شود برحسب درجه حرارت و مدت فوميگاسيون بشرح جداول زير ميباشد :

جدول 1

تذكر : موادي كه فسفين روي آنها اثر مي‏گذارد بايستي حتي المقدور در معرض فوميگاسيون قرار نگيرند از جمله بعضي از فلزات بخصوص مس , آلياژهاي مسي , برنج , طلا و نقره به همين لحاظ چنانچه دستگاههاي الكترونيكي و وسائل برقي و لوازم منزل و كاغذ و فيلم ظاهر نشده عكاسي در محل فوميگاسيون وجود دارد بايد قبل از عمل فوميگاسيون آنها را خارج نموده و يا بنحوي از قبيل اندود كردن با پارافين از تاثير گاز بر روي وسائل فوق الذكر جلوگيري بعمل آورد .

  8 ـ كمكهاي اوليه

 8 ـ 1 ـ علائم مسموميت از متيل برومايد و مداواي آن :

 بروز علائم مسموميت از اين گاز هميشه فوري نبوده و اكثرا با تاخير و حتي گاهي 48 ساعت بعد از وقوع مسموميت ظاهر مي‏شود : علائم مختلف مسموميت بشرح زير است و با بروز هر يك از آنها شخص بايد فورا تحت مراقبت پزشكي قرار گيرد حالت تهوع , استفراغ , گيجي , تار ديدن و دوتائي ديدن , خستگي مفرط و غيرعادي , سردرد , بي اشتهائي , احساس درد در ناحيه شكم , شكسته و يا جويدن حرف زدن , اغتشاش مغزي , تشنج .

 اگر بمحض بروز اولين علائم مسموميت شخص مسموم فورا محل فوميگاسيون را ترك و هر گونه تماس با سم را قطع كرده و خود را زير نظر پزشك قرار دهد شانس زيادي براي بهبودي و رفع خطر خواهد بود . براي برطرف كردن و معالجه مسموميت حاصل از متيل برومايد داروي بخصوصي وجود ندارد و برحسب درجه مسموميت و علائم ظاهري آن با داروهائيكه براي رفع و تسكين آن علائم هستند به معالجه اقدام ميشود .

 از طرفي چون اكثرا علائم مسموميت با تاخير ظاهر ميشود روشي براي رفع فوري آنها در دست نيست معهذا چون علائم مسموميت مشخص است ميتوان از آن بعنوان آگاهي و اخبار اوليه استفاده كرد و فورا به معالجه و رفع خطر پرداخت البته اين در صورتي است كه مسموميت حاصله در نتيجه غلظت زياد شديد و سريعا كشنده نباشد .

 اقداماتيكه براي معالجه مسموميت حاصله از متيل برومايد برحسب علائم آن زير نظر پزشك بايستي بعمل آيد بشرح زير است :

 1 ـ در صورتيكه تهوع توام با استفراغ باشد تزريق داخل رگي داروهاي نمكي مقوي يا محلول رينگر Ringer براي تخفيف استفراغ , جلوگيري از كم شدن آب بدن و جبران مواد معدني و املاحي كه از دست رفته توصيه ميشود . اگر ادامه استفراغ مانع خوردن غذا از راه دهان باشد بايد تزريق محلول گلوكز , يا لوولز بطريق تدريجي و مستمر بداخل رگ اقدام نمود . تزريق مايعات بايد به اندازه‏اي باشد كه مريض بحد كافي ادرار نمايد ( تقريبا 2 تا 3 ليتر در هر 24 ساعت )

 2 ـ اگر با اقدامات بالا استفراغ بهتر نشود و ادامه يابد با اضافه كردن داروهاي ضد قي از قبيل سولفات آتروپين Sulphate-Atropin والامين Valamine وازانو Vasano  نوتيزان Nautisan به محلولهاي نمكي يا گلوكز يا تزريق عضلاني و يا بطريق شياف به معالجات ادامه داد .

 ممكنست در شرايط بد تجويز داروهاي مخدر ضرورت پيدا كند و در اين صورت ميتوان يكي از دو داروي زير را تجويز و مصرف نمود :

 اول : ديلائوديد آتروپين Dilaudid Atropin (1 تا 2 ميلي گرم )

 دوم : پانتويون Pantopon ( تا سه ميلي گرم )

 3 ـ اگر احتمال از كار افتادن قلب و دستگاه گردش خون پيش بيايد با تزريق زير جلدي كرامين Coramine بنزوات كافئين سديم Coffein Sodium Benzoate بايد از آن جلوگيري كرد .

 4 ـ در صورت بروز ناراحتيهاي تنفسي بايد از اكسيژن خالص و يا اكسيژن مخلوط با انيدريد كربنيك استفاده شود .

 5 ـ در صورت قطع تنفس مصنوعي زير چادر اكسيژن و يا هواي آزاد اقدام نمود .

 اگر مسموميت شديد باشد اختلالات تنفسي با ذات الريه توام خواهد بود و در آن صورت معالجات ذات الريه نيز بايد انجام گيرد .

 8 ـ 2 ـ علائم مسموميت ناشي از فسفين

 اگر با تمام احتياطات معموله مورد مسموميتي پيش آيد با بروز علائم زير فورا بايد نسبت به معالجه مسموم اقدام نمود :

 1 ـ سردرد , 2 ـ احساس سرگيجه , 3 ـ احساس ضعف , 4 ـ احساس فشار در سينه ,

 5 ـ تهوع 6 ـ اسهال

 با بروز هر يك از علائم فوق شخص مسموم بايد فورا كار را ترك كرده و به فضاي باز براي تنفس در هواي آزاد برود , مسموم را بايد گرم و آرام نگاهداشت و در صورت امكان او را به وضع راحتي روي تخت يا زمين خواباند .

 اگر مسموميت خفيف باشد علائم آن بخودي خود برطرف شده و عوارض بعدي نخواهد داشت در مواردي كه مسموميت شديد باشد فورا بايد به پزشك مراجعه و در صورت قطعه تنفس به تنفس مصنوعي مسموم پرداخت .

 اقداماتيكه براي معالجه مسموميت حاصله از فسفين برحسب علائم آن زير نظر پزشك بايستي بعمل آيد بشرح زير است :

 الف - تنفس با اكسيژن

 ب - تجويز داروهاي مقوي قلب

 ج - در صورت احتياج انتقال خون

 د - تجويز داروهاي محرك گردش خون

 ه - تزريق تدريجي داروهاي نمكي مقوي و يا گلوكز در خون

 و - تزريق محلول قوي گلوكز در صورت بروز تورم ريوي

  تنفس مصنوعي

 از ميان روشهاي تنفس مصنوعي معمول از قبيل متد شافر Schafer ( فشار در حالت خوابيده روي شكم ) هالجر نيلسون Nielson-Halger و متدايو IVE در حال حاضر متد Nielson-Halger موثر بوده و توصيه ميشود كه اين روش به افرادي كه عمل فوميگاسيون را انجام ميدهند آموزش داده شود تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گيرد .

  روش عمل :

 حالت اول : بيمار را روي شكم خوابانده و دو دست او را تا آرنج ها تا كرده و آنها را روي هم گذاشته و سپس صورتش را روي دستها قرار دهيد دو زانوي خود را زير بازوهاي بيمار درست بالاي آرنج هاي او قرار دهيد ( طبق شكل A)

حالت دوم : دستهاي بيمار را بالا برده و خود را بسمت عقب كشيده و بازوهاي بيمار را تا آنجا كه ممكنست بسمت خود بكشيد ( طبق شكل B)

حالت سوم : دستهاي بيمار را دوباره روي زمين قرار داده و دستهاي خود را ( عمل كننده ) در قسمت وسطي پشت بيمار درست زير استخوان كف قرار دهيد بعد تنه خود را جلو برده تا هنگاميكه تقريبا دستها بطور عمود بر بدن بيمار قرار گيرد ( طبق شكل C)

 حالت چهارم : عمل كننده بدن خود را بطرف جلو برده تا دستها بطور عمود بر بدن بيمار قرار گيرد در اين حالت وزن بدن عمل كننده يك فشار آرام و محكم و يكسان را بطرف پائين روي دستها اعمال مي كند و اين عمل باعث ميشود كه هوا از داخل ريه بيمار بيرون بيايد . آرنج‏ها را بايستي مستقيم نگهداشته و فشار تقريبا بطرف پائين روي پشت بيمار اعمال گردد . ( طبق شكل D)

 اعمال فوق بايد تا بهوش آمدن بيمار تكرار شود .

 

 

 

 

 

 

1- در بعضي از كتب و نشريات فارسي در مقابل واژه فوميگاسيون اصطلاح ضدعفوني يا ندخين بكار رفته است .

2- روشهاي تعيين شده در اين آئين كار فقط براي حشرات بوده كه در مورد كنه‏ها نيز قابل تعميم ميباشد .

3- فوميگان‏ها سمومي هستند كه بصورت گاز و اكثرا از طريق مجاري تنفسي اثر مي‏كنند

4- متيل برومايد بنامهاي تجارتي مختلف عرضه ميشود .

5- فسفين بنامهاي تجارتي مختلف عرضه مي‏شود .

6- Canister


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

2670